Disclaimer

Disclaimer voor mijn dienstverlening

Ik doe mijn uiterste best om de hoge kwaliteit en nauwkeurigheid van mijn werk te waarborgen. Ik behoud mij het recht voor om geleverd werk in geval van geconstateerde fouten of problemen kosteloos te corrigeren, mits de opdrachtgever binnen 10 werkdagen na de levering van het werk heeft gereclameerd. Het recht van reclame van de opdrachtgever vervalt zodra de opdrachtgever het geleverde zelf heeft bewerkt dan wel zelf heeft doen bewerken, zonder mijn schriftelijke toestemming en deze bewerking heeft gepubliceerd dan wel heeft laten drukken. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. De financiële aansprakelijkheid voor een tekortkoming in geleverd werk is nimmer hoger dan het factuurbedrag (excl. btw) van de betreffende opdracht. Aansprakelijkheid voor indirecte, incidentele of gevolgschade wordt expliciet uitgesloten.

Disclaimer voor deze website

Deze website behoort toe aan Rob Laumen. Ik tracht te allen tijde om de getoonde informatie zo volledig en accuraat mogelijk te houden. Desondanks kan ik niet geheel uitsluiten dat incidenteel gegevens onvolledig, onjuist of niet meer actueel zijn. Inhoudelijke wijzigingen kunnen te allen tijde worden doorgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving. Ik sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect of van welke aard dan ook, die zou voortvloeien uit of in enig opzicht verband zou houden met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze te kunnen raadplegen.

Disclaimer voor e-mail

Alle informatie die via e-mail wordt verzonden, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Als u een e-mailbericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken, maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Rob Laumen staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.